LVO en de gemeente Maastricht presenteren hun visie op de toekomst van het onderwijs in Maastricht

 MAASTRICHT KRIJGT DOMEINEN VANWEGE KWALITEIT ONDERWIJS

Traditionele scholengemeenschappen verdwijnen. Tongerseweg sluit.

 De drie Maastrichtse scholengemeenschappen gaan plaats maken voor drie domeinen: VMBO, VHBO en VWO. Deze onderwijstypen worden nu aangeboden op alle drie de scholen: Bonnefanten College, Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege. Deze versnippering wordt doorbroken. In de toekomst worden de schooltypen gebundeld tot domeinen, waardoor Maastricht één VMBO-domein, één VHBO-domein en één VWO-domein krijgt.

Zo ontstaan er robuuste domeinen, waardoor er een ruimer vakkenaanbod voor de leerling is en er meer middelen beschikbaar komen voor het onderwijs.

Door de vorming van domeinen wordt maximaal ingezet op de kwaliteit van het onderwijs.

De drie scholengemeenschappen worden geconfronteerd met teruglopende leerlingaantallen, waardoor verschraling van het onderwijsaanbod dreigt.

Ook in de toekomst zal het onderwijs worden gegeven aan weerszijden van de Maas.

Het voorgenomen besluit van de Stichting LVO op de gewijzigde inrichting van het onderwijs en het voorgenomen besluit van de Gemeente Maastricht over de huisvesting wordt de komende maanden ter goedkeuring voorgelegd aan de diverse organen. De besluitvorming zal nog dit jaar plaatsvinden.

Het dalende leerlingaantal, de bouwkundige staat en het negatieve exploitatieresultaat van de locatie aan de Tongerseweg leiden tot het besluit om deze locatie te sluiten met ingang van het schooljaar 2014-2015.

 

Keuze voor kwaliteit van het onderwijs

Sinds 2005 is het gezamenlijk leerlingaantal in het voortgezet onderwijs in Maastricht gedaald van 7400 tot 6400. Voor de komende jaren wordt een verdere terugloop voorspeld tot 4900 in 2025. Minder leerlingen betekent kleinere klassen en op den duur minder keuzemogelijkheid in het vakkenaanbod. De traditionele scholengemeenschap is verticaal georganiseerd: elke school biedt meerdere schooltypes. Door deze structuur te doorbreken en de schooltypes horizontaal samen te voegen ontstaan veel robuustere domeinen en kan de kwaliteit van het onderwijs maximaal worden gegarandeerd.

Hoe gaat het er uit zien?

  • Het onderwijs organiseren vanuit het domeinenmodel betekent niet per se dat per domein sprake is van slechts één locatie:
  •  Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs in ‘Bemelerveld’ vanaf schooljaar 2015-2016. Het ‘Bemelerveld’ bestaat uit de huidige VMBO-locaties aan de Bemelerweg en de Bemelergrubbe
  • Het Voorbereidend Hoger Beroeps Onderwijs aan de Eenhoornsingel vanaf schooljaar 2015-2016.
  • Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs aan de Noormannensingel en Oude Molenweg vanaf schooljaar 2016-2017. Gezien de leerlingaantallen kan het VWO vooralsnog niet op één locatie worden ondergebracht. Maar LVO voorziet dat ten gevolge van de verdere daling van het aantal leerlingen ook het VWO op termijn op één locatie kan worden verzorgd. Indien dat zich voordoet bij het VWO dan is de Noormannensingel de meest aangewezen structurele locatie, omdat deze goed bereikbaar en centraal gelegen is.
  • De Bernard Lievegoed School blijft vanwege het eigen onderwijsprofiel een aparte organieke eenheid en blijft vooralsnog gevestigd aan de Nijverheidsweg.
  • De Terra Nigraschool behoudt haar eigen identiteit en blijft vooralsnog op de Terra Nigrastraat gehuisvest. Wellicht is door afspraken in het VMBO en als gevolg van het uitwerken van het jeugdzorgbeleid straks een andere plek in de stad logischer.
  • Overwogen wordt een instroompunt te creëren in Maastricht-Oost voor VHBO- en eventueel VWO-leerlingen. Dit is de komende maanden nog onderwerp van gesprek met teams, ouders, leerlingen en medezeggenschapsraden.

Bij deze ontwikkelingen is uitgangspunt dat eindexamenleerlingen hun opleiding af kunnen maken op de locatie waar zij het voorlaatste jaar onderwijs hebben genoten.

Mogelijk is het op termijn, door de verdere dalende leerlingaantallen, marktwerking en onderwijsinhoudelijke keuzes noodzakelijk om verder terug te gaan in aantallen locaties. Die ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Locatie Tongerseweg

Los van de gevolgen van de domeinvorming zal de locatie Tongerseweg met ingang van schooljaar 2014-2015 worden gesloten, vanwege het teruglopende leerlingaantal, de bouwkundige staat en het negatieve exploitatieresultaat.

Op die locatie zijn thans het Bonnefanten College HAVO/VWO en het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC St. Michael) gevestigd.

De onderbouwleerlingen van HAVO/VWO worden overgebracht naar de Eenhoornsingel. Voor de bovenbouwleerlingen wordt bekeken wat de best mogelijke plek is om een goede eindexamenkwalificatie te krijgen. De huidige kwaliteit van het onderwijs in de bovenbouw kan niet meer worden gegarandeerd, vanwege de lage leerlingaantallen en de verschraling van het aanbod.

Het OPDC zal in diezelfde periode verhuizen naar de Hunnenweg.

Personele consequenties

De domeinvorming als op zichzelf staande ontwikkeling heeft vooralsnog weinig personele consequenties. Toekomstige afbouw van locaties zal de functies van het onderwijsondersteunend personeel treffen.

Voor het onderwijspersoneel van LVO Maastricht zullen als gevolg van de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs, in eerste instantie meer functies komen. Verdere toekomstige personele consequenties houden rechtstreeks verband met de ontwikkeling van de leerlingaantallen (personele bekostiging is afhankelijk van leerlingaantallen).

Verdere procesgang

De komende maanden wordt met personeel, ouders, leerlingen, MR-en, primair onderwijs, de vakcentrales en het Ministerie verder invulling gegeven aan de inhoudelijke opzet van de domeinen en wordt de formele besluitvorming voorbereid. Zo hebben bijvoorbeeld de MR-en instemmingsrecht en moet de gemeente goedkeuring geven aan de fysieke verplaatsingen. Ingezet wordt op een instemmingstraject met de MR-en vanaf de maand mei. De instemming van de Gemeente Maastricht wordt in juni verwacht. Alle instanties moeten uiterlijk in oktober hebben ingestemd, aangezien het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) voor 1 november bij het Ministerie ingediend moet zijn.

Advertenties

Verder denken over de Onderwijs Ontwikkeling Maastricht

Op basis van de reacties op het plan Onderwijs Ontwikkeling Maastricht denkt LVO Maastricht na over het inrichten van één of meer (extra) instroompunten.

In oktober 2012 heeft LVO Maastricht het plan gepresenteerd voor een nieuwe inrichting van het voortgezet onderwijs in Maastricht. Dat plan gaat uit van een indeling in drie domeinen met daarnaast de Bernard Lievegoed School.  Binnen die drie domeinen wordt ieder niveau maar op één plaats in de stad aangeboden.

De presentatie van dat plan heeft tot veel reacties geleid in de pers, maar ook van ouders en medewerkers. Die reacties nemen we heel  serieus.

Zo maken veel ouders die niet in Maastricht wonen zich zorgen dat kinderen door de nieuwe indeling al vanaf de brugklas ver moeten reizen. Daarom is gesuggereerd om het aanbod uit te breiden met een instroompunt in Oost.

Er is dan meer tijd om te bepalen welk onderwijs­niveau het beste bij een leerling past. Op het moment dat leerlingen doorstromen naar het definitieve domein doen ze dat met grotere groepen tegelijk, zodat ze niet in hun eentje opnieuw moeten beginnen in een ander gebouw.

De exacte invulling van de locaties is nog niet uitgewerkt. Hierover wordt nog onderhandeld met de gemeente.

Zodra hier meer over bekend is, kunt u dat hier lezen.

LVO Maastricht presenteert nieuw model inrichting Voortgezet Onderwijs

In de notitie Onderwijs Ontwikkeling Maastricht presenteert LVO Maastricht een nieuw en innovatief model voor de inrichting van het Voortgezet Onderwijs in Maastricht.

Dat model biedt een mogelijkheid tot werkelijke innovatie van het onderwijs, terwijl bovendien de financiële problemen waar de scholen mee kampen kunnen worden opgelost.

Uitgangspunt van het model is een bundeling van het onderwijsaanbod in drie ‘domeinen’:

  • Beroepscollege (VMBO-basis, kader en gemengde leerweg, inclusief Praktijkonderwijs)
  • HAVO/MAVO en
  • VWO/VWO+  (Atheneum, Gymnasium en Tweetalig Onderwijs).

Het model van de Bernard Lievegoed School laat zich niet inpassen in de beoogde domeinen, maar vormt in feite een domein op zich, gebaseerd op heterogene groepen.

Wilt u de notitie zelf lezen? U kunt deze hier downloaden

Heeft u hier vragen over? Kijk dan eerst onder het tabblad vragen?